معرفی مسابقه ملی طراحی ماشین

پژوهشکده شهيد رضايي دانشگاه صنعتي شريف با همكاري اساتيد دانشكده‌هاي مهندسي مکانيک و برق، به منظور گسترش مهارت‌هاي مربوط به طراحي اجزاء ماشين، حفظ پويايي در زمينه تدوين فناوری‌های نوظهور، كشف استعدادهاي خلاق دانشجويان و گسترش زمينه‌هاي طراحي وسایل نقلیه پاک در کشور از سال 1385 اقدام به برگزاري مسابقه ملي طراحي ماشين نموده است.

پژوهشکده شهيد رضايي دانشگاه صنعتي شريف با همكاري اساتيد دانشكده‌هاي مهندسي مکانيک و  برق، به منظور گسترش مهارت‌هاي مربوط به طراحي اجزاء ماشين، حفظ پويايي در زمينه تدوين فناوری‌های نوظهور، كشف استعدادهاي خلاق دانشجويان و گسترش زمينه‌هاي طراحي وسایل نقلیه پاک در کشور از سال 1385 اقدام به برگزاري مسابقه ملي طراحي ماشين نموده است.