توسعه نوآوری‌ و پژوهش‌های دانشجویی

Responsive Image
Responsive Image

معرفی مرکز 

این مرکز بخشی از ساختار پژوهشکده بوده که با هدف حمایت از ایده‌‌ها و نوآوری‌های دانشجویی با برگزاری مسابقات و رویدادهای مختلف همچون مسابقه ملی هواپیمای بدون سرنشین، مسابقه ملی طراحی ماشین و مسابقات و رویدادهای دیگر سعی در ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در دانشجویان و ایجاد ارتباط میان دانشها و یافته‌های علمی با نیازهای واقعی و اساسی کشور دارد.
Responsive Image
03 Jan 2021

نهمین جشنواره معرفی پايان‌نامه های برتر كشوری در رشته مهندسی هوافضا

دکتر فتوحی در نامه ای به اعضای هیئت علمی ، ایشان را از تصمیمات جدید دانشگاه صنعتی شریف برای ادامه فعالیت در شرایط موجود مطلع کرد.

03 Jan 2021

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻠﺎت ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ و ﮐﺸﻮر

آمادگی همه جانبه دانشگاه صنعتی شریف برای کمک به مهار کرونا

دکتر فتوحی رئیس دانشگاه شریف در گفتگو با ایرنا گفت: دانشگاه شریف در راستای کنترل و مقابله با شیوع بیماری کرونا آمادگی همکاری همه جانبه در زمینه های تخصصی و فنی ...

03 Jan 2021

نهمین جشنواره معرفی پايان‌نامه های برتر كشوری در رشته مهندسی هوافضا

دکتر فتوحی در نامه ای به اعضای هیئت علمی ، ایشان را از تصمیمات جدید دانشگاه صنعتی شریف برای ادامه فعالیت در شرایط موجود مطلع کرد.