تجاری‌سازی

تجاري سازي نتايج پژوهش يكي از گامهاي مهم نظام نوآوري است كه مي‌توان آن‌ را بصورت يك فرايند و يا فعاليت چند مرحله‌ای در نظر گرفت. باید توجه داشت كه بدون توجه به تجاري سازی نتيجه پژوهش، ورود به بازارها براي محصولات پژوهشی ناممکن و يا به سختي قابل دسترسي است. تجاری سازی را می توان تکمیل گامها و طی مسیر از «ایده» تا «محصول نهایی و قابل استفاده» دانست.

پروزه‌های تجاری سازی
معاونت‌ علمی‌ و‌ فناوری‌ ریاست جمهوری
بنیاد ملی نخبگان 
اداره کل مالکیت صنعتی ایران
انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران